Phương Pháp Học Tập
Dới Thiệu Học Trường
  Điều Kiện Và Yêu Cầu Khi Xin Vào Học
  Phương Pháp Đăng Ký
  Phương Pháp Học Tập
  Chuyên Ngành
  Đạo Tạo Tiếng Hoa
  Phương Thức Liên Lạc
   
 
 

1 Những lớp chính quy nhập học từ tháng 9 hàng năm , học 4 năm .

   2 Lớp đạo tào ngôn ngữ tiếng Hoa ,mỗi năm có 2 học kỳ , học kỳ trước từ cuối tháng 2 , hoặc đầu tháng 3  bắt đàu , học kỳ sau từ tháng 9 mỗi năm bắt đàu . Những người vào học giữa học kỳ có thể dựa theo trình độ tiếng Hoa của riêng ngưòi nhập học vào những lớp có trình độ tương ứng. Mỗi học kỳ có 18 tuần , mỗi tuần có học tập 5 ngày , mỗi ngày học 4 giờ học( khoảng 3 tiếng ).


 
 

Điên Thoại: 86-571-88165697
Fax: 86-571-88165698    E-mail:admissioncn@126.com