Phương Thức Liên Lạc
Dới Thiệu Học Trường
  Điều Kiện Và Yêu Cầu Khi Xin Vào Học
  Phương Pháp Đăng Ký
  Phương Pháp Học Tập
  Chuyên Ngành
  Đạo Tạo Tiếng Hoa
  Phương Thức Liên Lạc
   
 
 

Văn Phòng Lưu Học Sinh Học Viện Tài Chính Thượng Hải
Địa Chỉ: số 465 đường dân sao thành phố Thượng Hải.

Số Bưu Chính:200433

Điên Thoại : 86-571-88165697

Fax:86-571-88165698

Email: admissioncn@126.com

Website: https://cuecc.com

Ngươì Liên Lạc: Nguyễn Ái Bình

 
 

Điên Thoại: 86-571-88165697
Fax: 86-571-88165698    E-mail:admissioncn@126.com