Đạo Tạo Tiếng Hoa
Dới Thiệu Học Trường
  Điều Kiện Và Yêu Cầu Khi Xin Vào Học
  Phương Pháp Đăng Ký
  Phương Pháp Học Tập
  Chuyên Ngành
  Đạo Tạo Tiếng Hoa
  Phương Thức Liên Lạc
   
 
 

 Có những khoá trình chủ yếu là: Cơ Sở Tiếng Hoa,Khẩu Ngữ,Nghe,Báo Chí,Làm Bài,Tiếng Thượng Hải,Thương Vụ Tiếng Hoa,Văn Hoá Lịch Sử TQ và Hoạt Động Thực Tập v v. Đồng thời còn có thêm những khoá trình thư Pháp,Tranh Trung Quốc,Khí Công,Món Ăn TQ vân vân. 
 

Điên Thoại: 86-571-88165697
Fax: 86-571-88165698    E-mail:admissioncn@126.com