中文版  |  English  |  Thai  |  Vietnam  |  Burmese

 

แนะนำมหาวิทยาลัย

    มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานหรือเรียกย่อว่า YUFE ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2494 บน พื้นที่กว่า 625 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของนครคุนหมิงซึ่งได้ฉายาว่าเป็นเมืองวสันตฤดูเนื่องจากมีอากาศเย็น สบายตลอดปี ในปี พ.ศ. 2538 รัฐบาลมณฑลยูนนานได้ประกาศยกฐานะมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และ การเงินยูนนานให้เป็นสถาบันหลักที่สำคัญสำหรับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจำมณฑลยูนนาน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการเงินยูนนานมีความหลากหลายทางวิชาการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มี ความเชี่ยวชาญและโดดเด่นทางด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหารการเงิน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้เปิดสอน ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ใน 20 คณะและ 2 ศูนย์การศึกษา โดยระดับ ปริญญาตรี เปิดสอน 50 วิชา ได้แก่ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การจัดการ กฎหมาย ปรัชญา ศิลปศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา และวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโทเปิดสอน 57 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประยุกต์ วิทยาการจัดการ และวิศวกรรมศาสตร์นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีการเปิดหลักสูตรพิเศษระดับ ปริญญาโทสำหรับผู้ที่มีงานทำแล้ว โดยเปิดสอน 11 วิชา ในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ (MBA) รัฐประศาสนศาสตร์ (MPA) การค้าระหว่างประเทศ และกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และงานวิจัยทางวิชาการให้ทันตามกระแสโลกาภิวัตน์ มหาวิทยาลัยได้ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย ต่างประเทศ 80 แห่ง กว่า 30 ประเทศ เช่น ไทย ลาว พม่า เวียดนาม เกาหลีใต้ อินเดีย รัสเซีย สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย เป็นต้น    มหาวิทยาลัยได้ให้ความร่วมมือทางวิชาการในหลายรูปแบบเช่นโครงการรับนักศึกษาต่างชาติโครงการ แลกเปลี่ยนนักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ซึ่งขณะนี้ได้จัดตั้ง เรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 ศูนย์ที่ประเทศไทยและ ประเทศเวียดนาม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเปิดสอน หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นหลักสูตรนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนอีกด้วยสำหรับคณาจารย์ของทางมหาวิทยาลัยจะมีทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษที่มีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาโทขึ้นไปกว่า 1,000 คนมหาวิทยาลัยเปิดรับ นักศึกษาจากทุกมณฑลทั่วประเทศ 31 มณฑล ปัจจุบันจำนวน นักศึกษามีมากกว่า 32,000 คน ซึ่งนับรวม นักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาระดับปริญญาโท มีจำนวน 2,168 คน และนักศึกษาต่างชาติกว่า 700 คน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ล้วนได้เข้าทำงาน ในบริษัทและองค์กรต่างๆของทั้งภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อาคารเรียน อาคารสันทนาการห้องสมุดที่ทันสมัยซึ่งมี ทั้งหนังสือวารสารต่างๆกว่า 1,800,000 เล่มและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์การเรียนการสอนและ เทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรนอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมี ความสะดวกทางการคมนาคม นักศึกษาสามารถ เดินทางไปสถานที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวก และยังมีโรงยิม สำหรับออกกำลังกาย สระว่ายน้ำที่ทันสมัย สวนหย่อม สำหรับอาจารย์และนักศึกษาได้พักผ่อนหย่อนใจใน สภาพแวดล้อมสวยงาม และร่มรื่นเป็นอย่างยิ่ง

การรับสมัครนักศึกษาชาวต่างชาติของ YUFE
๑.หลักสูตรระดับปริญญาตรีสำหรับชาวต่างชาติ
๒.หลักสูตรระดับปริญญาโทสำหรับชาวต่างชาติ
๓.หลักสูตรระยะสั้น
วิธีการติดต่อ
Tel:+86-871-65110327
Fax:+86-871-65110303
Email:491899405@qq.com
Email:310012082@qq.com