Chinese English Japanese Korean Russinan French Arabic Spanish Vietnamese  
   
 
- ĐẠI HỌC DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG -
- HỌC SINH KHÔNG LẤY VĂN BẰNG -
- ĐI ỀU KIÊN XIN H ỌC VÀ H Ồ S Ơ CẦN CÓ -
- CHI PHÍ HỌC T ẬP -
- CÁCH N ỘP H Ồ S Ơ XIN H ỌC -
- Application Form -


ĐẠI HỌC DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG  
  ĐẠI HỌC DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG là một trong số đại học tổng hợp trọng điểm nổi tiếng nhất Trung Quốc, là 1 trong 38 trường đại học trọng điểm được Chính phủ Trung Quốc tập trung đầu tư xây dựng với mục đích là xây dựng Đại học dân tộc Trung ương thành trường trong danh mục “Trường đại học Dân tộc hàng đầu thể giới”.
Đại học Dân tộc Trung ương (ĐHDTTƯ) ởnội thành Bắc Kinh - vị trí ưu việt - giao thông thuận tiện, ở ngay cổng trường đã có nhiều tuyến xe buyt và Ga Tầu điện ngầm, đi lại rất thuận tiện. Trường nằm trong khu các trường đại học, phía nam giáp Thư viện quốc gia, phía bắc liền với Khuê cốc Trung Quốc- đó là khu khoa học kỹ thuật cao Trung Quan Xuân. Nhà trường có khuôn viên cực đẹp, trường đ ại học kiểu vườn hoa như thế này r ất hiếm thấy ở miền Bắc Trung Quốc.
Đại học Dân tộc Trung ương có đ ủ các chuyên ngành, n ổi bật m ầu s ắc
d ân t ộc. Trong trường, chủ thể là khoa h ọc x ã h ội nh ân v ăn, đ ặc s ắc là khoa h ọc d ân t ộc, g ồm có: khoa h ọc x ã hội , tự nhiên, xây dựng công trình , y học, quản l ý, giáo d ục, tài chính, chính pháp, thể dục, ngh ệ thuật ….Toàn trường có 21 học viện và khoa, 71 chuyên ngành bậc đại học, 62 chuyên ngành NCS Thạc s ỹ và 23 chuyên ngành NCS Tiến sỹ. Đứng đầu toàn qu ốc và l ừng danh qu ốc t ế là d ân t ộc h ọc, ngôn ngữ v ăn h ọc d ân t ộc thi ểu s ố và ngh ệ thu ật d ân t ộc thi ểu s ố.
T ất c ả các chuyên ngành trên đ ều tiếp nh ận đào t ạo l ưu h ọc sinh n ư ớc ngoài. Toàn trường hiện có 959 giảng viên chuyên trách, trong đó có 192 giáo s ư, 337 phó giáo s ư.
Đại học Dân tộc Trung ương hài hòa v ăn hóa đa nguyên. Nhà tr ư ờng có đội ngũ giang viên thuộc nhiều dân tộc có tố chất cao, trình đ ộ sâu, trong t ổng s ố 15.000 sinh viên học cả ngày thì có khoảng 70% là người d ân tộc, nhà tr ư ờng được coi như một tập ảnh đ ại gia dình các d ân t ộc Trung Hoa . Là m ột tr ư ờng đ ại h ọc duy nh ất ở Trung Qu ốc có h ọc sinh c ủa cả 56 d ân t ộc, Cuộc sống hài hòa văn hóa đa nguyên c ủa 56 d ân t ộc lu ôn th ể hi ện ở d ây.
Đại học Dân tộc Trung ương là m ột trong những trường đai học nổi tiêng
ơ Trung Qu ốc v ề d ạy Hán ngữ nh ư m ột ngo ại ng ữ (hán ng ữ đ ối ngo ại) ; Là m ột trong 8 tr ường đ ại học đầu tiên c ủa Trung Qu ốc đ ư ợc ti ếp nhận lưu học sinh nước ngoài va tiến hành giảng d ạy và nghiên cứu hán ngữ đối ngoại ở toàn Trung Quốc. Nhà trường có đội ngũ giáo viên xu ất sắc, 90% giáo viên đ ã có Gi ấy ch ứng nh ận đ ủ t ư cách n ăng l ực d ạy hán ng ữ nh ư m ột ng ô ại ng ữ (hán ngữ đối ngoại). Lưu học sinh học theo lớp nhỏ ( mỗi lớp chỉ có từ 5 – 15 ng ư ời) và l ớp m ột th ầy một trò (nhất đối nhất), giáo viên có kinh nghi ệm phong phú, thiết bị cứng hoàn ch ỉnh, có giáo viên phụ đ ạo ngoài giờ và bạn học giúp nhau để kịp th ời giải quyết khó khăn trong học t ập vàứinh hoạt đời sống.
Đại học Dân tộc Trung ương c ấp h ọc b ổng cho nh ững l ưu h ọc sinh n ư ớc ngoài h ọc l ấy h ọc vị có thành tích h ọc t ập xuất sắc.
H ọc vi ện giáo d ục qu ốc t ế là đơn v ị chiêu sinh, giảng dạy, quản l ý và phục vụ toàn bộ lưu học sinh nước ngoài lưu học tại Đại học Dân tộc Trung ương .
Chúng tôi hoan nghênh các bạn l ưu h ọc sinh các n ư ớc trên th ế gi ới đến l ưu h ọc t ại Đại học Dân tộc Trung ương .
   

  
 
   
 
đ ịa ch ỉ c ủa tr ư ờng: H ọc vi ện giáo d ục qu ốc t ế ( Phòng LHS ) Đ ẠH ỌC D ÂN T ỘC TRUNG ƯƠNG S ố 27, Ph ố Nam Đ ại, Trung Quan Thôn, khu H ải Đi ện, B ắc Kinh Trung Qu ốc
S ố điện thoại phòng LHS: +86-0571-88165968 s ố b ưu đi ện: 100081 Fax: +86-571-88165698
Email: studycnservice@126.com   Website: https://cuecc.com